Các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019

Lượt xem:


Ngày 26/9/2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5081/BNV-CCVC về việc thực hiện các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Theo đó, căn cứ Khoản 2, Điều 169, Bộ luật Lao động năm 2019 ngày 20/11/2019 có quy định: “Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ”.