Trần Xuân Bảng Ban Giám Hiệu Hiệu Trưởng 0944177237 bang.krongno@gmail.com
Trịnh Huy Liêm
Trịnh Huy Liêm Ban Giám Hiệu Hiệu phó 0946884554 huyliem72@gmail.com Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)
Hoàng Đức Thuận Ban Giám Hiệu Phó hiệu trưởng 0962397579 ducthuan.krongno@gmail.com